STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Mẫu số 05B-HSB 11-07-2019 Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người lao động
2 Mẫu số 03- QĐ613 11-07-2019 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
3 Mẫu số 12-HSB 11-07-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
4 Mẫu số 09-HSB 11-07-2019 TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
5 Mẫu số 01- QĐ613 11-07-2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
6 Mẫu số 05A-HSB 11-07-2019 Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN của đơn vị
7 Mẫu 01B-HSB 10-07-2019 Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
8 Mẫu số 14-HSB 10-07-2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ theo Mẫu 14-HSB
9 Mẫu số 01-QĐ52 10-07-2019 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
10 Mẫu số 02-QĐ52 10-07-2019 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
11 Hướng dẫn lập Mẫu số C70a-HD 29-10-2016 Hướng dẫn lập Mẫu số C70a-HD
12 HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THEO MẪU SỐ 09A-HSB 29-10-2016 HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THEO MẪU SỐ 09A-HSB
13 Mẫu số 16-HSB 29-10-2016 BIÊN BẢN HỌP CỦA CÁC THÂN NHÂN
14 Hướng dẫn lập Mẫu số 13-HSB 29-10-2016 Hướng dẫn lập Mẫu số 13-HSB
15 Hướng dẫn lập Mẫu số 14-HSB 29-10-2016 Hướng dẫn lập Mẫu số 14-HSB
16 Mẫu số 16-CBH 29-10-2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website