STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/2019/NQ-HĐTP 26-08-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của HĐ Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Bộ luật Hình sự
2 1085/HDLN-BHXH-SGDĐT 20-08-2019 Hướng dẫn liên ngành số 1085/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 19/8/2019 của BHXH tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện BHYT hoc sinh, sinh viên năm học 2019-2020
3 166/QĐ-BHXH 25-04-2019 Biễu mẫu thuộc QĐ 166/QĐ-BHXH
4 18-NQ/TW 01-03-2019 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
5 19-NQ/TW 01-03-2019 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
6 07-KH/TW 01-03-2019 Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
7 56/2017/QH14 01-03-2019 Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
8 10/NQ-CP 01-03-2019 Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
9 08/NQ-CP 01-03-2019 Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
10 14-11-2018 Công ước quốc tế về chống tra tấn
11 01-10-2018 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
12 668/STP-PBGDPL 24-08-2018 Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
13 483/STTTT-TTBCXB 24-08-2018 Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
14 07-03-2018 BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
15 01-03-2018 PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
16 133/GUQ-TTYT 27-09-2017 Giấy ủy quyền số 133/GUQ-TTYT ngày 15/02/2017 của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn về việc Ban Giám đốc ủy quyền cho một số cán bộ Trưởng Phó các khoa, các phòng Đội được ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
17 124/QĐ-TTYT 27-09-2017 Quyết định số 124/QĐ-TTYT ngày 10/02/2017 của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn về việc phân công công tác tại phòng Nội soi tiêu hóa
18 51/QĐ-TTYT 27-09-2017 Quyết định số 51/QĐ-TTYT ngày 25/01/2017 của Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn về việc bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc trong điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn
19 26/2017/CV-PKĐKTL 27-09-2017 Công văn số 26/2017/CV-PKĐKTL ngày 27/3/2017 của Phòng khám đa khoa Thành Long về việc đăng ký chữ ký bác sĩ
20 25-09-2017 Thư ngỏ gửi người lao động
21 05-KL/TW 28-04-2017 Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng,


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website