Ban Giám đốc

Ban lãnh đạo

 Giám đốc

  

Ông Võ Năm

 (Điện thoại:0256-3823500 - 0256-3603999)

Email: vonam@binhdinh.vss.gov.vn


Phó Giám đốc

Ông Trần Văn Trung

  ( Điện thoại: 0256-3825376 )

Email: trungtv@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website