Phòng Cấp Sổ, Thẻ

Phòng Cấp Sổ, Thẻ

Trưởng phòng             : Phạm Vũ Quang Hà
Phó Trưởng phòng     : Trần Yên Thái
Điện thoại                   : 0256-3820298
Địa chỉ Email:              cst@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website