Phòng Chế độ BHXH

Phòng Chế độ BHXH

Trưởng phòng            : Văn Thị Hồng Thảo
P. Trưởng phòng        : D­ương Vĩnh Ngọc
P. Trưởng phòng        : Nguyễn Thị Thanh Hưng
Điện thoại                  : 0256-3826407
Địa chỉ Email:           : cdbhxh@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website