Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phó trưởng phòng phụ trách   : Nguyễn Văn Thông
Phó trưởng phòng                   : Nguyễn Thị Hoài Mỹ
Điện thoại                                : 0256-3826361
Địa chỉ Email                           : khtc@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website