Phòng Khai thác & Thu nợ

Phòng Khai thác và Thu n

 

 
Trưởng phòng             : Trần Minh Th
Phó Trưởng phòng      : Lê Thị Hoàng Yến
Điện thoại                   : 0256-3823123
Địa chỉ Email:              kttn@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website