Phòng TN & Trả kết quả TTHC

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Phó Trưởng phòng QLĐH   : Phạm Huỳnh Thị Hồng Vân
Điện thoại                             : 0256-3820969
Email                                    : tthc@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website